.TR UZANTILI ALAN ADI BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER


\

ODTÜ tarafından tescili gerçekleştirilen .tr uzantılı alan adlarının bazıları tescil için belge gerektirmektedir.

Talep edilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Alan Adı Tescili Gerekli Belgeler


ODTÜ, .tr uzantılı bazı domainleri verirken sahiplik bilgisinin kanıtlanmasını ister, bu bağlamda bazı ticari belgelere veya kanıt niteliğinde bir üst makamlardan alınmış resmi yazılar gereklidir. Bu belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Alan Adı Tescili Gerekli Belgeler

".com.tr", ".biz.tr" ve ".info.tr" için gerekli belgeler:
 1. Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi" veya "Ticari Sicil Belgesi" veya "Oda Sicil Kayıt Sureti" veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
 2. Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",
 3. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",
 4. İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 5. Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 6. Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 7. Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 8. Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",
 9. Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,
 10. Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 11. Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 12. İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 13. Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 14. Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 15. Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 16. Süresiz yayınlar için yayının aslı,
 17. İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",[ao1]
 18. Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 19. Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
".org.tr" için gerekli belgeler:
 • Alan adının tahsisi için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Kar amacı bulunmayan oluşumların ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az 3 sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.


.bbs.tr" için gerekli belgeler
Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair emare saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBSsistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

".name.tr" için gerekli belgeler:
 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.


".tel.tr" için gerekli belgeler:
 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair emare saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.


".gov.tr" için gerekli belgeler:
 • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderi


".k12.tr" için gerekli belgeler:

Alan adının tahsis edilebilmesi için;
 • alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin,
 • alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi'nin
  ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


".bel.tr" için gerekli belgeler:
 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
".pol.tr" için gerekli belgeler:
 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesi göndermesi gerekmektedir.
".web.tr" ve "gen.tr" için gerekli belgeler:
 • Bu iki alan adına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.


Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır

Powered by WHMCompleteSolution